BÅTLØFT

 

Framnæs Maritime AS løfter båter med vekt inntil 75 tonn, lengde inntil 90 fot og bredde inntil 7,3 meter.

 

Med vår lift fra Marine Travellift, USA, og vår transporter fra AltoService, Italia, samt annet løfte- og transportutstyr, håndterer vi din båt skånsomt og effektivt. Travelliften løfter båten i vårt  dokkanlegg og transporteren frakter den videre til opplagsplass eller veksted.

 

Sikkert, raskt og enkelt!

BÅTOPPLAG

 

Hver vinter tar vi vare på et stort antall opplagsbåter i alle størrsler og fasonger.

 

Vi tilbyr både opplag inne i våre store haller og opplag på vårt uteareal.

 

Husk at en båt som er forsvarlig vinterlagret opprettholder sin verdi lenger og har et enklere årlig vedlikeholdsbehov.

 

Vi tilbyr også land- og sjøsetting for kortere perioder for sevice, reperasjon og vedlikehold av båten.

BÅTPLEIE

 

La oss ta jobben med vask, polering og stoffing av din båt!

 

Har du trebåt har vi også fagfolk som kan utføre de fleste vedlikholdsoppgaver på denne type båter.

 

Et godt vedlikeholdt skrog opprettholder båtens verdi og gir deg enda større glede av båten.

RIGG • SEIL • PUTER

 

Årlig ettersyn av rigg og seil er viktig for både sikkerhet og seilopplevelse.

 

Vi hjelper deg med dette og kan i tillegg tilby nye seil fra Wind Design AS.

 

Er din rigg trimmet og "satt" rikitg? Også her ha vi fagfolk med lang erfaring som kan hjelpe deg. Riktig riggtrim og gode seil gjør store utslag i båtfart, like viktig for turseilere som for regattaseilere...

 

Hvis dine båtputer trenger vedlikehold og reparasjon, ordner vi det også.

BÅTPLASS

 

I samarbeid med Framnæs Båthavn AS kan vi tilby deg båtplass her på Framnæs.

 

Båthavnen ligger rett ved vårt dokkanlegg for travelliften og er godt beskyttet av solide bølgebrytere.

 

Hos Framnæs Båthavn AS er det verken innskudd, dugnad eller krav om at du skal være nattevakt. Her er kun din båtglede i fokus...!

 

Gode parkeringsforhold er det også.

 

For info: www.framnesbaathavn.no

Framnæs Maritime AS tilfredsstiller alle myndighetskrav for marinaer: rensing av spylevann, oppsamling av pussestøv og henvisning til miljøstasjon.

 

Ved vårt dokkanlegg er det etablert renseanlegg for spylevannet fra opptaksbåtene. Partikler med uheldig miljøeffekt samles opp og deponeres forsvarlig.

 

Når du pusser din båt skal du plassere en presenning under båten for å samle opp alt pussestøv etc og deretter deponere dette forskriftsmessig i nærmeste miljøstasjon.

Presenning får du kjøpt hos Framnes Marine- og Industriservice as.

 

Veien til nærmeste miljøstasjon (Shell, Kamfjordkilen) finner her: http://www.vesar.no/sandefjord_/cms/50

Der skal du selv enkelt deponere sortert, miljøfarlig avfall.

 

 Pass på miljøet - benytt vårt anlegg!

Diesel og bensin hele døgnet hele året.

 

 

VELKOMMEN!

 

Framnæs Maritime AS er spesialist på løft og opplag av yrkes- og fritidsbåter.

 

Dette kan vi hjelpe deg med:

• Båtopplag innendørs og utendørs.

• Løft av båter opp til 75 tonn.

• Båtpleie; vask, polering og stoffing.

• Seilmakertjenester; rigg, seil og puter.

 

Scroll nedover siden eller klikk på fanene for mer informasjon.

 

Framnæs Maritime AS gjør båtlivet enklere og tryggere!

Postadresse:

Framnæs Maritime AS, c/o AS Thor Dahl, Postboks 2010, 3202 Sandefjord

 

Besøksadresse:

Langestrandveien 15, 3222 Sandefjord

 

Tlf: +47 33 42 84 00

Fax: +47 33 42 84 20

Gunnar Haugen

Pål Kongsteien

59° 6’ 50° N    10’ 13° 53º Ø

BETINGELSER

 

Båtopplag med høytrykksspyling av undervannsskrog

 

Opplag inkluderer følgende arbeidsoppgaver:

 

 • Kranløft opp.
 • Opplasting for opplag.
 • Transport til opplagsplassen.
 • Oppstilling.
 • Leie av opplagsareal ute/inne.
 • Opplasting for utsetting.
 • Transport fra opplagsplassen.
 • Kranløft ut.
 •  

Høytrykksspyling inkluderer:

 

 • Høytrykksspyling av undervannskrog med varmtvann, maks tid 20 minutter.
 • Det forutsettes at båten er stoffet hvert år, ellers faktureres det etter medgått tid.

 

Alle priser beregnes etter båtens største lengde og er inkl mva.

Seilbåter som skal lagres inne må rigge ned mast. Kontakt FM for tilbud.

Båteier er ansvarlig for at det i seilbåter som lagres ute ikke oppstår støy fra riggen.

Alle priser for opplag og løft er basert på en-skrogsbåter.

Maks bredde ca. 7 meter og maks tyngde ca 75 tonn. Maks dybde 3 - 4 meter.

Båter som avviker fra dette: kontakt FM for tilbud.

 

Regler for båt før, ved og etter løft/opplag:

 

Før og etter opplag/løft.

 

 • Det er båteiers ansvar å sørge for at båten er utstyret med riktig dimensjonerte utstyr for fortøyning, så som fendre, fortøyningstau etc for fortøyning på angitt plass hos FM.
 • Det er båteiers ansvar å sørge for at båten er riktig og forsvarlig fortøyd og lens for vann når den er avtalt levert/hentet på angitt plass hos FM.
 • Det er båteiers ansvar å sørge for at båten blir levert/hentet på avtalt tidspunkt.
 • Båten skal leveres med minst mulig løse gjenstander, personlige eiendeler, brannfarlige stoffer/væsker som f eks drivstoff, alkohol, etc, ombord.
 • Båteier har selv ansvaret for å skaffe til veie korrekt opplagsutstyr og har selv ansvaret for at dette er riktig dimensjonert, plassert og benyttet i forhold til båtens form, størrelse og vekt. Slikt utstyr skal merkes med båtens og eierens navn.

 

Under opplag/landsetting.

 

 • Båteier bærer selv ansvaret for båt med maskin/rigg og alt annet fast eller løst utstyr.
 • Båteier plikter å ha sin båt forsikret og har selv ansvaret for korrekt forsikringsdekning.
 • Forsikringen skal også omfatte skader den kan påføre FMs anlegg og/eller andre båter. FM har rett til å be leier dokumentere sin forsikringsordning og at den er gjeldende.
 • FM håndterer båt med utstyr etc for eiers ansvar og risiko, og har ikke ansvar for tyveri, brann eller annen skade påført av kjent eller ukjent tredjemann, ei heller skade påført ved naturbegivenheter; vind, nedbør, flom etc.
 • FM er dekket av de nødvendige forsikringer som står i forbindelse med selskapets virksomhet
 • Båteier skal påse og har ansvar for at all strøm som kobles til båt på land/i sjøen (landstrøm) går gjennom strømmåler (strømmåleren vil bli avlest før og etter bruk og strømforbruket vil deretter bli fakturert båteieren).
 • Båteier skal sørge og er ansvarlig for at presenninger, tauverk og lignende skal festes slik at unødig skade og vindstøy unngås.

 

Regler for arbeid på båter i FMs anlegg:

 

 • Båteier har ikke anledning til å utføre arbeid på båter som står i opplag innendørs.
 • Kun eksterne firmaer som har egen avtale med FM, har anledning til å utføre arbeid på båter som befinner seg i FMs anlegg.
 • Det skal til enhver tid tas tilbørlig hensyn til omkringliggende båter samt den profesjonelle aktivitet som pågår på området.
 • Varme arbeider er ikke under noen omstendighet tillatt.
 • All strøm som kobles til/benyttes i/ved båt skal gå gjennom strømmåler (strømmåleren vil bli avlest før og etter bruk og strømforbruket vil deretter bli fakturert båteieren).
 • Det er båteiers ansvar å sørge for ryddighet:
  • Området rundt båten skal holdes ryddig og fri for verktøy, annet utstyr, søppel etc
  • Alt brennbart materiale skal behandles med tilbørlig aktsomhet og fjernes raskt – jf. nedenfor.
  • Alt støv, herunder støv fra pussing av lakk, bunnstoff, trevirke osv, skal umiddelbart samles opp ved at pusseutstyr er tilkoblet støvsuger og at båten tildekkes/skjermes slik at støv ikke spres. Støv etc som kan falle på bakken skal løpende samles opp i presenning og/eller støvsuges og deretter deponeres. Det båteiers ansvar å sørge for lovlig oppbevaring og deponering.
  • Skjøteledninger skal benyttes med aktsomhet. Slike ledninger skal frakobles umiddelbart etter at arbeidet er avsluttet.
 • Det er ingen avfallsordning på FMs område. Søppel, spillolje, filler, batterier, maling, støv, rester etc. må den enkelte båteier derfor umiddelbart medbringe ut av området og deponere annensteds på foreskrevet vis.
 • Det er strengt forbudt å kaste noe i sjøen innenfor eller utenfor anleggets grenser.
 • Ved lensing av vann skal man forsikre seg om at spillolje eller andre forurensende væsker ikke bli lenset ut sammen med bunnvannet.
 • Septiktank kan ikke tømmes i havnen eller på land.
 • Joller, utstyr eller lignende skal ikke hensettes på brygger eller innenfor området for øvrig.
 •  

Generelle betingelser

 • Dersom ikke annet er spesifisert er alle priser inklusiv merverdiavgift.
 • Fakturering av vinteropplag skjer om høsten for hele opplagsperioden.
 • Fakturering for andre oppdrag skjer straks oppdraget er utført.
 • Betalingsbetingelser: Kontant eller faktura med forfall pr. 15 dager om ikke annet er avtalt. Ved betalingsmislighold gjelder bestemmelsene i lov 29. mai 1953 nr. 1 om rett for handverkarar o.a. til å selja ting som ikkje vert henta, tilsvarende. Loven inneholder regler om tilbakeholds- og salgsrett. Lovteksten vises i sin helhet på: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1953-05-29-1?q=Lov

 

TOP

 

Framnæs Maritime AS. Postboks 2064, 3206 Sandefjord. Langestrandveien 15. 3222 Sandefjord. Tlf:  33 42 84 00. Fax: 33 42 84 20. E-post: mail@framnes-maritime.no

www.hurradesign.no